کدام یک از پیامبران همسرش را تنبیه کرد؟

کدام پیامبر همسرش را تنبیه کرد؟گرچه ایوب(ع) چندان در هدایت قوم خود توفیق نیافت و در طول هفده سال فقط سه نفر به او ایمان آوردند، ولی خود سازی و صبر و استقامت او همواره در تاریخ درس مقاومت به انسان ها آموخته و می آموزد و موجب نجات آنها …

ادامه نوشته »